Privacy en gebruiksvoorwaarden

Doel van de website
De website (www.ieper.be) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over het toeristisch aanbod van de stad Ieper.
 
Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.
 
Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.
 
De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de stad Ieper aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
 
 
Algemene gebruiksvoorwaarden
Bij gebruik van Toerisme Ieper online zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing:
 
De Stad Ieper besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de stadsdiensten en in ondergeschikte orde van derden.
 
Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan de stad niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de stad de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 
Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster (e-mail: website@ieper.be).
 
De stad Ieper spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De stad Ieper kan echter niet garanderen dat de website www.toerisme-ieper.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.
 
De stad Ieper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
 
 
Externe websites
Ieper Online plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de bezoekers. Stad Ieper behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.
 
Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van de stad Ieper en de heersende etiquette.
 
Aangezien de stad Ieper over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
 
De link naar andere sites die de website van de stad bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. De stad Ieper aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
 
Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt Stad Ieper zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster.
 
 
De verzameling van persoonsgegevens & privacy
De stad Ieper hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (online enquêtes, wedstrijdvragen, opsturen van documenten, inschrijven voor online of offline publicaties, bij reactie- of vragenformulieren). 
 
De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Ieper houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van toepassing is. 
 
De stad Ieper geeft u daarbij de volgende garanties:
  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster.
  • De stad Ieper treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.
De Stad Ieper verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
 

Principes digitale strategie

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar privacybeleid:

  • de gebruiker staat centraal: jij, als gebruiker, blijft eigenaar van jouw gegevens. Wil je niet dat de stad jouw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan je dat altijd aangeven. Als je wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake
  • digitaal is transparant: de stad gebruikt jouw gegevens in alle openheid en geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG heb je een recht van mededeling of verbetering van jouw gegevens. Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via privacy@ieper.be. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien je van mening bent dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.
Vanzelfsprekend neemt de stad alle nodige voorzorgen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt jouw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 

Wat met privacy en e-loket?

Officiële documenten, aangevraagd via het e-loket, worden enkel afgeleverd indien jouw identiteit en jouw relatie tot de betrokkenen ondubbelzinnig vaststaat (in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Jouw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.
 
De gegevens die de stad Ieper van jou ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere, verwerken we om jou op de hoogte te houden van activiteiten die een impact kunnen hebben op jou en jouw activiteiten.
 
We gebruiken jouw e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven waarvoor je jouw toestemming verleent. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan je jou steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.
 
De stad treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van jouw persoonlijke gegevens.
 

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.toerisme-ieper.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid…) beschikbaar op Toerisme Ieper Online wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan de Stad Ieper.
 
De stad Ieper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
 
 
Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de stad Ieper overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De stad Ieper wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De stad Ieper mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
U stemt ermee in dat de stad Ieper de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.
 
 
Geschillen
Deze online-overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd.
 
 
Opmerkingen over de website
Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.